Aan Mark Rutte

Sint 2021Sint 2021

Meneer Rutte,

Even nog over dat document van VVD en CDA dat CU-voorman Gert-Jan Segers ‘per ongeluk’ in de trein liet slingeren.

Ik begreep dat de VVD nog vóór er met de linkse partijen D66 en Christenunie werd onderhandeld drie kroonjuwelen wilde inleveren om u dat record van langstzittende premier maar te kunnen bezorgen.

Méér asielzoekers.

Nóg ambitieuzere klimaatdoelen.

Mínder belastingvoordelen voor huizenbezitters.

Wow!

De met afstand grootste partij bij de laatste verkiezingen was bereid haar kiezers al te verraden vóór Stampertje Kaag en Gladjakker Segers er ook maar naar hoefden te vragen.

Op zulke momenten mag ik graag even terugbladeren in ‘Orde op Zaken’, het verkiezingsprogramma van de VVD uit 2010.

“De VVD is voor een verantwoorde stimulering van het eigenwoningbezit en wil niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. De meest recente verhoging van het eigenwoningforfait wordt teruggedraaid.”

“Er moet ruimte komen voor kernenergie.”

En: “De landbouw is onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en is met de groei van de wereldbevolking van steeds groter belang voor onze export. Daarnaast speelt de agrarische sector een belangrijke rol als beheerder van ons typische Nederlandse landschap, onze cultuur en onze tradities.”

“Burgers moeten”, ging het verder, “ook ’s avonds onbekommerd kunnen gaan en staan waar ze willen, zonder gevoelens van onveiligheid. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. In alle gevallen, van vandalisme tot terrorisme, is een krachtig antwoord van de overheid nodig. Overlast en criminaliteit moeten snel en keihard worden aangepakt. De overheid dient de wet- en regelgeving strikt te handhaven.”

“Wij verwachten”, stond er, “dat mensen de kansen grijpen die hun worden geboden. Gelijke rechten zijn er voor iedereen. Maar ook gelijke plichten. Allochtonen zijn niet zielig. De overheid is geen plaatsvervangende geluksmachine die alle problemen oplost.”

En: “Wie zijn examen Nederlandse taal niet aflegt of niet met succes afrondt, verliest zijn verblijfsrecht en krijgt geen toegang tot de bijstand. De toegang tot de sociale zekerheid voor vreemdelingen moet sowieso worden beperkt. Het is niet eerlijk dat mensen door foute prikkels te snel in een uitkering belanden en daarin blijven.”

De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. Die toestroom moet worden gestopt. Gemeenten dienen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, op welke wijze dan ook, te beëindigen.”

Tenslotte: “De overheid is er voor de burger, niet andersom. De laatste jaren is de afstand tussen de burger en de overheid gegroeid en is het wantrouwen tegenover de staat groter geworden. Spreekt de overheid wel de waarheid? Mensen hebben weinig vertrouwen in de rechtsstaat en het optreden van de overheid.”

Ik zou er zó op kunnen stemmen.

Maar helaas.

Black Friday 2021Black Friday 2021

U bent zo geil op “dat baantje” van u dat u bereid was het hele liberale gedachtengoed te verkwanselen.

Dat van toen, maar dus ook dat uit uw láátste verkiezingsprogramma.

Bij voorbaat!

Méér asielzoekers…

Nóg ambitieuzere klimaatdoelen…

Mínder belastingvoordelen voor huizenbezitters…

Dan ben je dus gewoon een verrader.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Voor in de schoen van Bente, Dilan en Sophie.